Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.bestelprocedure.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.bestelprocedure.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door WorldWide Providers . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WorldWide Providers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WorldWide Providers.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WorldWide Providers te mogen claimen of te veronderstellen. Aangekochte videobestanden worden standaard geleverd via wetransfer.nl Met het downloaden van de door u goedgekeurde videobestanden geeft u aan in te hebben gestemd met de aankoop van deze bestanden en afziet van uw wettelijk recht tot het binnen veertien dagen annuleren van uw aankoop. Dit is te doen gebruikelijk bij de aankoop van te downloaden producten. Echter, Worldwide Providers hanteert hier een zeer coulant beleid.

WorldWide Providers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op bestelprocedure.nl worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. WorldWide Providers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bestelprocedure.nl op deze pagina.